Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận 3

Địa chị: 56 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại:  08.3929.2992

Fax: 08.3929.2994

Nội dung công việc: Diệt mối tận gốc một lần toàn bộ khu vực.

Ngày ký hợp đồng: 06/02/2012